Tuesday, June 21, 2016

Tenaga Kinetik & Halaju Elektron Dalam Tiub Sinar Katod

Apabila suatu voltan, V, dikenakan merentasi katod dan anod suatu senapang elektron, tenaga elektrik yang dibekalkan kepada setiap elektron ialah eV, dimana cas elektron, e1.6 x 10-19 C.

Tenaga kinetik dan halaju elektron.

Anggapkan bahawa elektron-elektron dipecutkan dari halaju sifar pada katod hingga halaju akhir, v, pada anod.Contoh

Dalam sebuah tiub televisyen, elektron yang dipancarkan dari suatu senapang elektron dipecutkan oleh voltan 10 kV sebelum menghentam skrin. Hitungkan,

a) Tenaga elektrik yang dibekalkan kepada setiap elektron.

b) Halaju akhir setiap elektron itu.

[Cas elektron, e1.6 x 10-19 C ; jisim elektron, m9.1 x 10-31 kg]

Penyelesaian: